Repairing Image

Revízie plynových zariadení zahŕňajú kontrolu prívodu plynu a plynových spotrebičov profesionálnym revíznym technikom. Takáto kontrola by sa v bytoch a rodinných domoch mala vykonať 1x ročne kvôli včasnému odhaleniu úniku plynu a zabezpečeniu ochrany zdravia a života užívateľov.

V prípade malých a stredných firiem sa plynové rozvody odporúčajú skontrolovať každé 3 roky, plynové spotrebiče 1x ročne. Podnikateľské subjekty, bytové domy a samosprávy majú navyše povinnosť vykonať revíziu tlakovej regulačnej stanice každých 6 mesiacov, vrátane tlakovej skúšky 1x ročne.